Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2018

bezwladnie
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viapiehus piehus
bezwladnie
3918 bdb8 500
Reposted fromSanthe Santhe viastrzepy strzepy
bezwladnie
bezwladnie
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viamesoup mesoup
bezwladnie
8556 7f70 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaall-about-kate all-about-kate
bezwladnie
Reposted fromFlau Flau
bezwladnie

August 18 2018

bezwladnie
bezwladnie
5399 d8a2 500
bezwladnie
bezwladnie
bezwladnie
bezwladnie
6748 f423 500
Reposted frompiehus piehus viaflorentyna florentyna
bezwladnie
4092 20e9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacoeurina coeurina
9105 32e6
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaSkydelan Skydelan
bezwladnie
0997 92c3
Reposted fromkarahippie karahippie viaSkydelan Skydelan
bezwladnie
9073 d9e2
Reposted fromemsik emsik viaPoranny Poranny
bezwladnie
Reposted fromteijakool teijakool viaSkydelan Skydelan
bezwladnie
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaSkydelan Skydelan
bezwladnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl