Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

bezwladnie
bezwladnie
bezwladnie
6966 4afd
Reposted fromkarahippie karahippie viaalmostlover almostlover
bezwladnie

June 17 2017

bezwladnie

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

bezwladnie
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki viaoll oll
bezwladnie
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini
bezwladnie
8591 464e
bezwladnie
7346 545a
Reposted fromelchupacabra elchupacabra via8agienny 8agienny
bezwladnie
2150 4a30
Reposted fromipo ipo viapamieciodlegle pamieciodlegle
bezwladnie
2203 8b8a
Reposted fromhagis hagis viaSilentForest SilentForest
bezwladnie
1846 a102
Reposted fromnezavisan nezavisan viapamieciodlegle pamieciodlegle
bezwladnie
2530 b629
Reposted frompeper peper viaIriss Iriss
bezwladnie
6272 8e3e 500
Inna sprawa, że często nie wychodzi.
Reposted fromzwierzejuczne zwierzejuczne viamiimi miimi
bezwladnie

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viatoolong toolong
6315 2038
Reposted fromamatore amatore viagdziejestola gdziejestola
bezwladnie
6231 6cc0
Reposted fromgundiefendi gundiefendi viavolldost volldost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl