Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

bezwladnie
Reposted fromLane Lane viaaynis aynis
bezwladnie
7707 c52a
Definitivo!
Reposted frommistro mistro viaredhairwitch redhairwitch
bezwladnie
0389 6abd 500
bezwladnie
8325 645b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via28mm 28mm
bezwladnie
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaKawaiiNamida KawaiiNamida
bezwladnie
6132 4245
Reposted frombanitka banitka viamodalna modalna
bezwladnie
9158 9044 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes via3u3a 3u3a
bezwladnie
6347 9ad1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamodalna modalna
bezwladnie
bezwladnie
8603 34b7
Reposted fromswojszlak swojszlak viaorchis orchis
bezwladnie
1104 f429
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaorchis orchis
bezwladnie
5703 834c
Reposted fromoutoflove outoflove vianotperfectgirl notperfectgirl
bezwladnie
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
bezwladnie
6248 f0da 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
bezwladnie
3298 a540
Reposted fromneveralone neveralone viamadadream madadream
bezwladnie
7028 51e6
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamadadream madadream
bezwladnie
Dom budują ludzie, razem wspólnie, układając każdą cegłę dbają o niego, taki dom przetrwa.  Rozpada się ten zaniedbany. Gdzie wszyscy domownicy chodzą własnymi ścieżkami, kłócą się i niezgadzają, tam nie rozmawiają, tam się spierają. Dom zaniedbują. Chaos panuje. Taki dom nie przetrwa. Kiedy nikt nie buduje, gdy nikt nie próbuje. 
— A.S. Skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viamadadream madadream
bezwladnie
Reposted fromshakeme shakeme viamadadream madadream
bezwladnie
6643 9e8f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaohhh ohhh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl