Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

2036 c853
Reposted fromAmericanlover Americanlover viainto-black into-black
3774 7154
Reposted fromAmericanlover Americanlover
bezwladnie
6908 c911
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamayamar mayamar
bezwladnie
Popatrz się na mnie i uśmiechnij, a będę najszczęśliwszą dziewczyną na ziemi.
— nn
Reposted fromnewnightmare newnightmare viagoldenowl goldenowl
bezwladnie
The perfect Valentine’s Day.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viagoldenowl goldenowl
bezwladnie
9974 749e 500
Reposted fromtfu tfu viafou fou
bezwladnie
3693 65c9 500
9936 abfc 500

February 14 2018

bezwladnie
0986 ecb2
Reposted fromnutt nutt vialittlesue littlesue
bezwladnie
3091 d3a8 500
Reposted from777727772 777727772 viaholymoly holymoly
bezwladnie
bezwladnie
4162 a129
Reposted fromblubra blubra viaholymoly holymoly
bezwladnie
7583 287d 500
Reposted frompiehus piehus viaprzerwanarumianek przerwanarumianek
bezwladnie
bezwladnie
Jak to jest, że ta jedna para ramion potrafi dać tyle szczęścia?
— Marta Kostrzyńska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaitmakesmecalm itmakesmecalm
bezwladnie
Reposted frombluuu bluuu
bezwladnie
Przy prawdziwym mężczyźnie kobieta może czuć się bezbronna i będzie to traktowane jak przejaw zaufania, a nie przejaw naiwności.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainto-black into-black
bezwladnie
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viamayamar mayamar
bezwladnie
5484 f2bd 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl