Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

4038 fa0b 500
Reposted fromwingedwithdesire wingedwithdesire vianegacja negacja
bezwladnie
8939 c71d 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vianegacja negacja
bezwladnie
5326 f641 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vianegacja negacja
bezwladnie
1327 fefd
Reposted frompunkahontaz punkahontaz vianegacja negacja
bezwladnie
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes viaeternaljourney eternaljourney
bezwladnie
6522 edfa
Stupid
Reposted fromlsalander lsalander viaeternaljourney eternaljourney

February 14 2019

0974 1565 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viapiehus piehus
bezwladnie
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Reposted fromunsuitable unsuitable viapiehus piehus
bezwladnie
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viapiehus piehus
bezwladnie
Przyszłość należy do tych, co mają ideę, wiarę w nią i zdolność poświęcenia
— Roman Dmowski
Reposted fromSkydelan Skydelan viapiehus piehus
bezwladnie
Wczoraj i dziś słońce pięknie świeci, więc zaczynam się rozweselać.
— Roman Dmowski
Reposted fromSkydelan Skydelan viapiehus piehus
bezwladnie
Francuski poradnik dla kobiet:
1. jeśli robisz to dla zabawy - wypluwaj,
2. jeśli z miłości - połykaj,
3. jeśli chcesz się pośmiać - przed połknięciem wymieszaj w ustach.

Tak właśnie degustuje się wino!
— Perwersyjni.
Reposted fromthesmajl thesmajl viapiehus piehus
bezwladnie
6689 9468 500
Reposted fromsoftboi softboi viapiehus piehus
bezwladnie
Jest to tak prawdziwe, że rzadko zwierzamy się ludziom lepszym od nas. Unikamy raczej ich towarzystwa. Na odwrót, najczęściej spowiadamy się przed tymi, którzy są do nas podobni i mają te same wady. Nie pragniemy się poprawić ani stać się lepszymi: wpierw musiałyby zostać osądzone nasze słabości. Chcemy tylko, żeby nas żałowano i zachęcano do kroczenia naszą drogą. Słowem, chcemy jednocześnie nie być winni i nie czynić wysiłku, żeby się oczyścić. Nie mamy ani dość cynizmu, ani dość cnoty. Ani energii zła, ani dobra.
— Albert Camus - "Upadek"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viapiehus piehus
bezwladnie
8951 b3d8 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viapiehus piehus
bezwladnie
7704 422b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viapiehus piehus
bezwladnie
0766 6200 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viapiehus piehus
bezwladnie
4078 c012
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl